Jump to content
Shekinah INS155


Shekinah INS155

Shekinah preparing to shoot away at the Noup    thats a bonny photo of the Shekinah Ian, sun shining as well.

    Jim.